11 آبان 1396
استفاه از نایلون حبابدار جای کیسه

سالانه چه مقدار نایلون حبابدار به فروش می رسد؟

هدف اصلی از ساخت نایلون حبابدار بسیار با آن چیزی که ما از آن استفاده می کنیم، تفاوت داشت. در سال 1957، مهندس آل فیلدینگ و […]